| |     ћирилица | english  
Naslovna
Informacija o uslovima zapošljavanja državljana Republike Srbije u Slovačkoj Republici

OPŠTE INFORMACIJE O SLOVAČKOJ REPUBLICI

Slovačka Republika je kontinentalna država centralne Evrope sa površinom 49 036 km2. Glavni grad je Bratislava koji je i najnaseljeniji. Po državnom uređenju je parlamentarna demokratija, službeni jezik je slovački. Slovačka Republika je od 1. maja 2004. godine članica Evropske unije, a od 21. decembra 2007. godine je članica Šengenskog prostora. Od 1. januara 2009. godine postala je 16. članica Evropske monetarne unije – evrozone i od tada je zvanična valuta u Slovačkoj Republici evro (1€ = 100 centi), koji je zamenio slovačku krunu.

POD KOJIM USLOVIMA MOGU RADITI U SLOVAČKOJ REPUBLICI?

- ZAPOŠLJAVANJE SLOVAKA, KOJI ŽIVE U INOSTRANSTVU

Ako ste državljanin Slovačke Republike ili je vaš predak (roditelj, baba, deda, prababa ili pradeda) ima/imao slovačko državljanstvo (čl. 2 paragraf a) st. 1 i 2 zakona br. 474/2005 Z. z.), možete zatražiti legitimaciju Slovaka koji živi u inostranstvu. Istu će vam izdati Kancelarija za Slovake koji žive u inostranstvu. Ukoliko posedujete legitimaciju Slovaka koji živi u inostranstvu, nije vam potrebna dozvola za rad u Slovačkoj Republici. Detaljnije informacije o sticanju statusa Slovaka koji živi u inostranstvu, mogu se pronaći na web stranici Kancelarije za Slovake koji žive u inostranstvu (http://www.uszz.sk/sk/stranka/3224/podmienky-pre-vyda- nie-osvedcenia-ziadatelovi).

- ZAPOŠLJAVANJE DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE U SLOVAČKOJ REPUBLICI

Važna napomena: Tamo gde se navodi „državljanin treće države“, podrazumeva se državljanin države koja nije članica EU, Evropskog ekonomskog prostora (EEP), odnosno Švajcarske Konfederacije. Navedeno znači da je državljanin treće države i srpski državljanin.

1) Ukoliko nameravate da se zaposlite u Slovačkoj Republici i obećan vam je ugovor o radu, morate zatražiti odobrenje privremenog boravka u svrhu zapošljavanja. Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja možete zatražiti u Ambasadi Slovačke Republike u Srbiji ili u nadležnoj policijskoj službi /MUP-u/ u Slovačkoj Republici.

Uz zahtev, pored ostale dokumentacije potrebno je dostaviti:

• ugovor o radu ili obećanje/ponuda o zapošljavanju (prihvata se samo propisani obrazac obećanja zaposlenja),

• dokument o najvišoj završenoj školskoj spremi. U slučaju da se za konkretno radno mesto zahteva odgovarajuća stručna osposobljenost, potrebno je priložiti odgovarajući dokument kojim se dokazuje ispunjenost zahtevane stručne osposobljenosti.

2) Ako nameravate da na teritoriji Slovačke Republike obavljate visoko kvalifikovan posao, za čije se obavljanje zahteva viša stručna sprema dokumentovana diplomom o visokom obrazovanju, morate zatražiti odobrenje privremenog boravka, tzv. „plavu kartu“.

Uz zahtev, pored ostale dokumentacije potrebno je dostaviti:

• ugovor o radu ili obećanje/ponuda o zapošljavanju (prihvata se samo propisani obrazac obećanja zaposlenja),

• dokument koji potvrđuje zahtevanu višu stručnu spremu za obavljanje posla, koji odgovara visoko kvalifikovanom zaposlenju navedenom u ugovoru o radu ili u pisanom obećanju poslodavca. Odluku o priznavanju dokumenata o visokom obrazovanju za regulisane profesije izdaje Centar za priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (Centar za priznavanje dokumenata: https://www.minedu.sk/ kontakty-a-strankove-hodiny/)

3) Ako nameravate da u Slovačkoj Republici obavljate sezonske poslove, morate posedovati:

• odobrenje za sezonsko zapošljavanje, ako ovo zaposljenje traje kraće od 90 dana, ili

• odobreni privremeni boravak u svrhu sezonskog zapošljavanja, ako ovo zaposlenje traje više od 90 dana, ali ne duže od 180 dana (postupak sličan kao u tački 1)

Zahtev za dobijanje radne dozvole za zapošljavanje možete podneti Birou za zapošljavanje, prema mestu gde se rad obavlja, na propisanom obrascu. Zahtev može podneti i budući poslodavac. Uz zahtev, pored ostale dokumentacije, potrebno je dostaviti:

• kopiju ugovora o radu/obećanja/ponude zaposlenja i službeno overeni dokument o stepenu stručne spreme, prevedene na slovački jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.

4) Ako vas u Slovačku Republiku upućuje na rad srpski poslodavac, potrebno je da imate:

• odobrenje za rad (ako upućivanje traje kraće od 90 dana) ili

• odobrenje za rad i privremeni boravak u svrhu zapošljavanja (ako to upućivanje traje duže od 90 dana).

Postupak sličan kao u tački 1 i 3.

Važna napomena: Sa važećom radnom dozvolom i odobrenim privremenim boravkom u svrhu zapošljavanja možete obavljati samo one poslove za koje ste i dobili radnu dozvolu i koji su navedeni u radnoj dozvoli. U suprotnom smatraće se da obavljate poslove suprotno propisima i boravišna dozvola Vam može biti ukinuta.

5) U kojoj situaciji nije potrebna radna dozvola (najčešće situacije):

• ukoliko posedujete status Slovaka, koji boravi u inostranstvu i privremeni boravak na teritoriji Slovačke Republike,

• ukoliko vas uputi poslodavac iz druge države članice EU/EEP,

• zakon o uslugama zapošljavanja u čl. 23a određuje i druge mogućnosti. Više informacija na www.upsvar.sk – zamestnávateľ - zamestnávanie cudzincov.

U navedenim slučajevima početak i završetak zaposlenja / upućivanja najavljuje poslodavac / korisnik usluge Biroa za zapošljavanje na propisanom obrascu – informativna karta do 7 radnih dana.

- UPUĆIVANJE RADNIKA U SKLADU SA SPORAZUMOM IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I SLOVAČKE REPUBLIKE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI, KOJI JE STUPIO NA SNAGU 1. MARTA 2013. GODINE

Ukoliko vas na teritoriju Slovačke Republike uputi na rad poslodavac sa sedištem u Republici Srbiji, na vas se primenjuju pravni propisi Republike Srbije, kao da obavljate rad u Srbiji. Ovo pravilo se primenjuje najduže 24 meseca. U ovom slučaju se radnik u svrhu kontrole legitimiše obrascem SK/SRB 101, koji u Slovačkoj Republici izdaje Zavod za socijalno osiguranje i obrascem SRB/SK 101, koji u Republici Srbiji izdaje Organizaciona jedinica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ovaj obrazac potvrđuje da je zaposleni pokriven obaveznim socijalnim osiguranjem u Republici Srbiji.

- UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG U SKLADU SA DIREKTIVOM EU BR. 883/2004 O KOORDINACIJI SISTEMA SOCIJALNE SIGURNOSTI

Ukoliko ste na rad upućeni sa teritorije zemlje članice EU, u kojoj imate prebivalište, na teritoriju druge države članice, na vas se primenjuje Direktiva EU br. 883/2004.

Primer: Državljanin Republike Srbije ima redovno regulisan boravak u Mađarskoj i tamo je zaposlen. Nakon toga ga njegov poslodavac uputi na teritoriju Slovačke Republike. U ovom slučaju nadležni mađarski nosilac, kod kojeg je osiguran, izdaje mu prenosan dokument A1, koji potvrđuje da lice potpada pod mađarske pravne propise.

U svrhu ovog upućivanja morate posedovati dokument A1, koji izdaje nadležni nosilac / institucija zemlje članice EU, iz koje ste upućeni. Ovaj obrazac potvrđuje da je zaposleni u obaveznom socijalnom osiguranju u državi iz koje je upućen i istim se zaposleni legitimiše.

- ZAPOŠLJAVANJE DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE PREKO AGENCIJA ZA POSREDOVAJE U ZAPOŠLJAVANJU ILI PREKO AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

Ukoliko vas u Slovačku Republiku zapošljava agencija za posredovanje pri zapošljavanju ili upućuje agencija za privremeno zapošljavanje, morate raditi minimalno u takvim uslovima, u kojima rade redovno (zaposleni u firmi) zaposleni  radnici kod određenog poslodavca. To se odnosi npr. na radno vreme, dnevni, godišnji odmor ili uslove zarade.

Obaveze poslodavca za smeštaj, prevoz i ishranu privremeno upućenih radnika iz Republike Srbije na teritoriju Slovačke Republike uređuju pravni propisi Republike Srbije.

1. maja 2018. godine u Slovačkoj Republici stupio je na snagu zakon kojim je ustanovljeno pravo zaposlenog iz Republike Srbije, kojeg upućuje poslodavac iz Republike Srbije ili poslodavac iz druge države članice EU, a koji će obavljati posao u Slovačkoj Republici na osnovu ugovora o upućivanju od strane poslodavca iz Republike Srbije ili iz druge države članice EU, da mu poslodavac obezbedi smeštaj.

NA ŠTA IMAM PRAVO, AKO RADIM U SLOVAČKOJ REPUBLICI?

- UGOVOR O RADU PREMA PRAVILNIKU O RADU

Ukoliko zaključujete ugovor o radu sa trajnim mestom izvršavanja rada na teritoriji Slovačke Republike, preporučujemo vam da se dogovorite sa poslodavcem da vaš ugovor o radu podleže slovačkom pravnom sistemu. Ukoliko se o tome ne dogovorite sa poslodavcem, u svakom slučaju će se na vas odnositi većina odredbi Pravilníka o radu Slovačke Republike, između kojih pre svega član 85, član 91, član 92, član 93, član 100 do člana 117, član 118 do člana 135 i član 152:

- Radno vreme, koje predstavlja najviše 40 sati nedeljno (u proseku).

- Pauza na radu - ukoliko je radno vreme duže od šest sati, obavezna je pauza u trajanju 30 minuta.

- Neprekidan dnevni odmor predstavlja minimalno 12 uzastopnih sati u toku 24 sati između kraja jednog i početka drugog dnevnog radnog vremena.

- Neprekidan odmor u nedelji je npr. jedanput nedeljno tokom dva uzastopna dana neprekidanog odmora, koji padaju u subotu i nedelju ili u nedelju i ponedeljak.

- Osnovica za obračun godišnjeg odmora predstavlja najmanje četiri nedelje.

- Minimalna zarada u 2018. godini je 2,759 €/sat, tj. 480€ mesečno.

- Poslodavac je obavezan obezbediti ishranu, i doprinose za ishranu (u svoti najmanje 55 % od cene jela, najviše ipak za svaki obrok do svote 55 %).

- SOCIJALNA SIGURNOST UKLJUČUJUĆI ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Obavezni doprinosi:

1. socijalno osiguranje, iz kojeg se obezbeđuje:

a) pravo na novčanu nadoknadu za vreme bolovanja i osiguranje za slučaj nezaposlenosti ili smanjenja prihoda od zarade i za obezbeđenje prihoda zbog privremene nesposobnosti za rad, trudnoće i materinstva,

b) penzijsko osiguranje, i to:

      b1. starosno penzijsko osiguranje i osiguranje za obezbeđenje primanja u starosti i za slučaj smrti,

    b2. invalidsko osiguranje, kao i osiguranje za slučaj umanjenja radne sposobnosti, odnosno obavljanja posla kao posledice dugotrajno nepovoljnog zdravstvenog stanja osiguranika i za slučaj smrti

c) osiguranje od povreda na radu, kao osiguranje za slučaj narušenog zdravlja ili smrti kao posledice povrede na radu, službene povrede (dalje samo „povreda na radu“) i profesionalne bolesti (plaća samo poslodavac),

d) osiguranje za slučaj nezaposlenosti, kao osiguranje za slučaj gubitka prihoda zaposlenog zbog nezaposlenosti i za obezbeđenje prihoda u slučaju nezaposlenosti. Davanje se isplaćuje najduže 6 meseci. U obračunu visine naknade za slučaj nezaposlenosti, primenjuju se slovački pravni propisi. Bliže informacije su navedene na web stranici Zavoda za socijalno osiguranje (http://www.socpoist.sk/vdok_simple-zaklad- ne-informacie-k-zmluve-medzi-slovenskou-republikou-a-srb- skou-republikou-/1550s55857c)

2. zdrastveno osiguranje, iz kojeg se nadoknađuje zdravstvena nega, ambulantna nega, institucionalna i medicinska nega.

O ČEMU TREBA VODITI RAČUNA I NA ŠTA TREBA POSEBNO PRIPAZITI?

Ako radite u Slovačkoj Republici, bitno je da imate važeći ugovor o radu i da poslodavac za vas uplaćuje socijalno i zdravstveno osiguranje. Ukoliko obavljate posao bez ugovora o radu i poslodavac za vas ne plaća obavezno osiguranje, radite u Slovačkoj Republici ilegalno, odnosno nezakonito. Za ovakav rad može biti kažnjen ne samo vaš poslodavac nego i vi. Slovački inspektori rada za ovaj prekršaj vas mogu kazniti kaznom do visine 331 evra.

KOME SE MOGU OBRATITI AKO MI JE POTREBNA POMOĆ?

U slučaju da smatrate da vaš poslodavac ne ispunjava obaveze iz zaključenog ugovora o radu ili propisa o radu, možete podneti zahtev slovačkoj inspekciji rada. (Nacionalni inspektorat rada; www.safework.gov.sk) Možete se obratiti sindikatima u preduzeću gde radite, ili nadležnom opštinskom sudu.

Korisni linkovi:

Ministarstvo za rad, socijalna pitanja i porodicu Slovačke republike www.employment.gov.sk
Zavod za socijalno osiguranje www.socpoist.sk
Nacionalna služba za zapošljavanje, socijalna pitanja i porodicu www.upsvar.sk
Zavodi za zdrastveno osiguranje:  
Všeobecná zdravotná poisťovňa www.vszp.sk
Dôvera www.dovera.sk
Union www.union.sk
Ambasada Slovačke republike u Beogradu www.mzv.sk/web/belehrad
Ambasada Republike Srbije u Bratislavi www.bratislava.mfa.rs

 


Verzija za štampu
Vesti
Proslava Dana državnosti Republike Srbije
Uspešna promocija Beograda i Srbije na 25. Međunarodnom sajmu turizma „ITF SLOVAKIATOUR 2019“
Odluka Vlade Republike Srbije o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Federacije Sv. Kits i Nevis i Republike Palau
Izložba ,,Vernost za vernost – Trenčin i Kragujevac’’ u Ambasadi Republike Srbije u Bratislavi
Izložba radova iz kolekcije Galerije 73 u Pistorijevoj palati u Bratislavi
Poseta Ane Brnabić predsednika Vlade Republike Srbije Slovačkoj Republici, 11. decembra 2018. godine
Promocija knjige „Slovačka naivna likovna umetnost u Srbiji, Etnološko-antropološka studija izraza identiteta“ i otvaranje izložbe naivnih slikarki iz Kovačice u Narodnoj banci Slovačke
Obeležavanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu
Predstavljanje srpskih pisaca na Međunarodnom sajmu knjiga u Bratislavi
Ambasador M. Babić razgovarao sa D. Čaplovičem, poslanikom i predsednikom Poslaničke grupe prijateljstva sa Srbijom
Ambasador M. Babić se sastao sa R. Rašijem, potpredsednikom Vlade Slovačke
Izložba srpskih naivnih umetnica na Filozofskom fakultetu u Nitri
Obeležavanje stogodišnjice kraja Prvog svetskog rata, Bratislava – Petržalka, 1. novembar 2018. godine
Sastanak ambasadora M. Babića sa državnim sekretarom Ministarstva životne sredine N. Kurilom
Ukinute vize za državljane Antigve i Barbuda, Grenada, Komonvelt Dominika i Trinidad i Tobaga
Obeležena godišnjica stradanja civila i vojnika u Logoru Veliki Međer i vojničkom groblju Petržalka u Slovačkoj
Poseta DS N. Stevanovica Slovackoj: Srbija unapređuje ekonomsku i političku saradnju sa Slovačkom
Prezentacija knjige "Dečak iz graška"
Odluka Vlade Islamske Republike Iran o stavljanju van snage bezviznog režima za državljane Republike Srbije, nosioce običnih pasoša
Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane IR Iran, nosioce običnih pasoša
Poseta srpskom groblju u Velikom Međeru
Poseta Zaštitnika građana g. Zorana Pašalića Slovačkoj i Ambasadi R. Srbije u Bratislavi
Ambasador M. Babić je imao sastanak sa bivšim predsednikom Slovačke I. Gašparovičem
Ambasador M. Babić je odao poštu žrtvama holokausta
Ambasador M. Babić obišao most Slobode i susreo se sa njegovim idejnim tvorcem inženjerom i arhitektom M. Belačkom i glavnim tehničarem K. Konečnim
Uspostavljanje saradnje između Univerziteta Konstantina Filozofa u Nitri i srpskih obrazovnih institucija
Ambasadu Srbije je posetila delegacija inicijatora za postavljanje spomenika N. Tesle u Bratislavi i M.R. Štefanika u Beogradu
Bivši predsednik Slovačke R. Šuster u poseti Ambasadi Srbije
Centralna manifestacija posvećena obeležavanju 74. godišnjice od početka Slovačkog narodnog ustanka SNP u Banjskoj Bistrici, 29. avgusta 2018. godine
Obeležavanje 74. godišnjice Slovačkog narodnog ustanka SNP u Bratislavi, 27. avgust 2018. godine
Obeležavanje 74. godišnjice slovačkog narodnog ustanka u Trenčinskom samoupravnom regionu, 25. avgust 2018. godine
Ambasada Republike Srbije je učestvovala na humanitarnom takmičenju tradicionalnih supa i čorbi koje je održano u Trnavi
Turistička promocija Srbije, Vojvodine, Beograda, Novog Sada i Niša u Bratislavi i Martinu, od 9. do 12. jula 2018. godine
Izložba o rezultatima saradnje Kina + 16 zemalja centralne i istočne Evrope
Predaja akreditivnih pisama ambasadora Srbije prof. dr M. Babića predsedniku Slovačke A. Kiski
Bilateralne konsultacije konzularnih službi Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva inostranih i evropskih poslova Slovačke Republike, Bratislava, 14. jun 2018. godine
Poseta predsednika Narodne skupštine Slovačke Republike A. Danka Republici Srbiji, 6. i 7. juna 2018.
Istorijsko obraćanje Andreja Danka predsednika Narodne skupštine Slovačke Republike u Narodnoj skupštini Republike Srbije, 7. juna 2018. godine
Dodeljivanje počasnog doktorata prof. dr Džozefu Vangu na Univerzitetu Komenski u Bratislavi
Obeležavanje stogodišnjice stradanja slovačkih vojnika tokom Prvog svetskog rata u Kragujevcu, Trenčin, 7. jun 2018. godine
Održano 8. zasedanje Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Slovačke Republike, 4. i 5. juna 2018. godine u Bratislavi
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE BURUNDI
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE AZERBEJDžAN, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA
Izložba slovačkog naivnog slikarstva iz Srbije u sedištu UN u Njujorku
Promocija knjige „Evangelistička crkva Slovaka u Srbiji“, 13. maj 2018. u Bratislavi
DANI STARE PAZOVE U BRATISLAVI 2018, 11. – 12. MAJA 2018.
Obeležavanje Dana pobede i 73 godine od okončanja Drugog svetskog rata
Obeležavanje Dana pobede nad fašizmom
Obeležavanje 99. godišnjice pogibije generala dr Milana Rastislava Štefanika
Izložba slika majstora naivnog slikarstva iz Kovačice u Bratislavi
Obeležavanje 99. godišnjice pogibije generala dr Milana Rastislava Štefanika
Predaja kopija akreditivnih pisama ambasadora Republike Srbije prof. dr Momčila Babića državnom sekretaru u Ministarstvu inostranih i evropskih poslova Republike Slovačke Lukašu Parizeku
Obaveštenje o stupanju na snagu Zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije i Zakona o jedinstvenom matičnom broju građana, 3. maj 2018. godine
Informacija o novoj platformi za praćenje programa javnog medijskog servisa Radio-televizije Srbije, 19. mart 2018. godine
Odluka Vlade St. Vinsenta i Grenadina o ukidanju viza za državljane Republike Srbije, nosioce svih pasoša, 13. mart 2018. godine
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Gruziju, nosioce običnih pasoša, 13. mart 2018. godine
Odluka Vlade Republike Kolumbije o ukidanju viza za državljane Republike Srbije, nosioce svih pasoša, 13. mart 2018. godine
Oproštajni prijem ambasadora Republike Srbije Šanija Dermakua kod prve državne sekretarke u Ministarstvu finansija Slovačke Republike Dane Meager, Bratislava, 16. februar 2018. godine
Oproštajni prijem ambasadora Republike Srbije Šanija Dermakua kod državnog sekretara u Ministarstvu inostranih i evropskih poslova Slovačke Republike Lukaša Parizeka, Bratislava, 15 februar 2018. godine
Ministar odbrane SR Peter Gajdoš razgovarao sa srpskim ambasadorom Šanijem Dermakuom Bratislava, 13. februar 2018. godine
Prijem povodom Dana državnosti R. Srbije Bratislava, 12. februar 2018. godine
Информација о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Komonvelta Bahami, Barbadosa, Jamajke, Svetog Vinsenta i Grenadina, Republike Paragvaj i Republike Kolumbije
Oproštajni susret ambasadora Š. Dermakua sa ministrom rada, socijalnih pitanja i porodice Slovačke Janom Rihterom, 7. februar 2018. godine
Otvaranje samostalne izložbe Pavela Hajke Bratislava, 6. februar 2018. godine
Otvaranje izložbe akademskog slikara Mihala Đurovke u galeriji Univerzitetske biblioteke u Bratislavi, 5. februar 2018. godine
Informacija o uslovima zapošljavanja državljana Republike Srbije u Slovačkoj Republici
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Gvatemale, nosioce diplomatskih i službenih pasoša
24. Međunarodni sajam turizma u Slovačkoj – ITF SLOVAKIATOUR Bratislava, 25-28. januar 2018. godine
Otvaranje Konzulata Republike Srbije u gradu Martinu na čelu sa počasnim konzulom dr Mojmirom Vrlikom, 22. januar 2018. godine
Отварање ретроспективне изложбе Јана Бачура „Степенице живота“ у Братислави 15. јануара 2018. године
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Surinam, nosioce svih pasoša
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Gvineje Bisao, nosioce svih pasoša
Informacija o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Indije, nosioce običnih pasoša
I nju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Islamske Republike Iran, nosioce običnih pasoša
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Indonezije za nosioce običnih pasoša
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša – stupanje na snagu
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša – stupanje na snagu
Informacija o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Indije, nosioce običnih pasoša
Informacija o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Islamske Republike Iran, nosioce običnih pasoša
DAN SEĆANjA NA PROGNANE I STRADALE U VOJNO-POLICIJSKOJ AKCIJI „OLUJA"
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane
OGLAS ZA PRUŽANjE USLUGA U CILjU OTUDjENjA NEPOKRETNOSTI – OTUDjENjA DIPLOMATSKE NEPOKRETNE IMOVINE U NjUJORKU (SJEDINjENE AMERIČKE DRŽAVE), TOKIJU (JAPAN), BONU (NEMAČKA) I BERNU (ŠVAJCARSKA)
Odluka Vlade Republike Srbije o ulasku bez viza nosioca stranih putnih isprava
Arhiva vesti