| |     latinica | english  
Насловна
Информација о условима запошљавања држављана Републике Србије у Словачкој Републици

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СЛОВАЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ

Словачка Република је континентална држава централне Европе са површином 49 036 км2. Главни град је Братислава који је и најнасељенији. По државном уређењу је парламентарна демократија, службени језик је словачки. Словачка Република је од 1. маја 2004. године чланица Европске уније, а од 21. децембра 2007. године је чланица Шенгенског простора. Од 1. јануара 2009. године постала је 16. чланица Европске монетарне уније – еврозоне и од тада је званична валута у Словачкој Републици евро (1€ = 100 центи), који је заменио словачку круну.

ПОД КОЈИМ УСЛОВИМА МОГУ РАДИТИ У СЛОВАЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ?

- ЗАПОШЉАВАЊЕ СЛОВАКА, КОЈИ ЖИВЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Ако сте држављанин Словачке Републике или је ваш предак (родитељ, баба, деда, прабаба или прадеда) има/имао словачко држављанство (чл. 2 параграф а) ст. 1 и 2 закона бр. 474/2005 З. з.), можете затражити легитимацију Словака који живи у иностранству. Исту ће вам издати Канцеларија за Словаке који живе у иностранству. Уколико поседујете легитимацију Словака који живи у иностранству, није вам потребна дозвола за рад у Словачкој Републици. Детаљније информације о стицању статуса Словака који живи у иностранству, могу се пронаћи на wеб страници Канцеларије за Словаке који живе у иностранству (хттп://www.усзз.ск/ск/странка/3224/подмиенкy-пре-вyда- ние-осведцениа-зиадателови).

- ЗАПОШЉАВАЊЕ ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У СЛОВАЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ

Важна напомена: Тамо где се наводи „држављанин треће државе“, подразумева се држављанин државе која није чланица ЕУ, Европског економског простора (ЕЕП), односно Швајцарске Конфедерације. Наведено значи да је држављанин треће државе и српски држављанин.

1) Уколико намеравате да се запослите у Словачкој Републици и обећан вам је уговор о раду, морате затражити одобрење привременог боравка у сврху запошљавања. Привремени боравак у сврху запошљавања можете затражити у Амбасади Словачке Републике у Србији или у надлежној полицијској служби /МУП-у/ у Словачкој Републици.

Уз захтев, поред остале документације потребно је доставити:

• уговор о раду или обећање/понуда о запошљавању (прихвата се само прописани образац обећања запослења),

• документ о највишој завршеној школској спреми. У случају да се за конкретно радно место захтева одговарајућа стручна оспособљеност, потребно је приложити одговарајући документ којим се доказује испуњеност захтева.

2) Ако намеравате да на територији Словачке Републике обављате високо квалификован посао, за чије се обављање захтева виша стручна спрема документована дипломом о високом образовању, морате затражити одобрење привременог боравка, тзв. „плаву карту“.

Уз захтев, поред остале документације потребно је доставити:

• уговор о раду или обећање/понуда о запошљавању (прихвата се само прописани образац обећања запослења),

• документ који потврђује захтевану вишу стручну спрему за обављање посла, који одговара високо квалификованом запослењу наведеном у уговору о раду или у писаном обећању послодавца. Одлуку о признавању докумената о високом образовању за регулисане професије издаје Центар за признавање докумената из области високог образовања (Центар за признавање докумената: хттпс://www.минеду.ск/ контактy-а-странкове-ходинy/)

3) Ако намеравате да у Словачкој Републици обављате сезонске послове, морате поседовати:

• одобрење за сезонско запошљавање, ако ово запосљење траје краће од 90 дана, или

• одобрени привремени боравак у сврху сезонског запошљавања, ако ово запослење траје више од 90 дана, али не дуже од 180 дана (поступак сличан као у тачки 1)

Захтев за добијање радне дозволе за запошљавање можете поднети Бироу за запошљавање, према месту где се рад обавља, на прописаном обрасцу. Захтев може поднети и будући послодавац.

Уз захтев, поред остале документације, потребно је доставити:

• копију уговора о раду/обећања/понуде запослења и службено оверени документ о степену стручне спреме, преведене на словачки језик од стране овлашћеног судског тумача.

4) Ако вас у Словачку Републику упућује на рад српски послодавац, потребно је да имате:

• одобрење за рад (ако упућивање траје краће од 90 дана) или

• одобрење за рад и привремени боравак у сврху запошљавања (ако то упућивање траје дуже од 90 дана).

Поступак сличан као у тачки 1 и 3.

Важна напомена: Са важећом радном дозволом и одобреним привременим боравком у сврху запошљавања можете обављати само оне послове за које сте и добили радну дозволу и који су наведени у радној дозволи. У супротном сматраће се да обављате послове супротно прописима и боравишна дозвола Вам може бити укинута.

5) У којој ситуацији није потребна радна дозвола (најчешће ситуације):

• уколико поседујете статус Словака, који борави у иностранству и привремени боравак на територији Словачке Републике,

• уколико вас упути послодавац из друге државе чланице ЕУ/ЕЕП,

• закон о услугама запошљавања у чл. 23а одређује и друге могућности.

Више информација на www.upsvar.sk – zamestnávateľ - zamestnávanie cudzincov. У наведеним случајевима почетак и завршетак запослења / упућивања најављује послодавац / корисник услуге Бироа за запошљавање на прописаном обрасцу – информативна карта до 7 радних дана.

- УПУЋИВАЊЕ РАДНИКА У СКЛАДУ СА СПОРАЗУМОМ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СЛОВАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ, КОЈИ ЈЕ СТУПИО НА СНАГУ 1. МАРТА 2013. ГОДИНЕ

Уколико вас на територију Словачке Републике упути на рад послодавац са седиштем у Републици Србији, на вас се примењују правни прописи Републике Србије, као да обављате рад у Србији. Ово правило се примењује најдуже 24 месеца. У овом случају се радник у сврху контроле легитимише обрасцем СК/СРБ 101, који у Словачкој Републици издаје Завод за социјално осигурање и обрасцем СРБ/СК 101, који у Републици Србији издаје Организациона јединица Републичког фонда за здравствено осигурање. Овај образац потврђује да је запослени покривен обавезним социјалним осигурањем у Републици Србији.

- УПУЋИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ У СКЛАДУ СА ДИРЕКТИВОМ ЕУ БР. 883/2004 О КООРДИНАЦИЈИ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ

Уколико сте на рад упућени са територије земље чланице ЕУ, у којој имате пребивалиште, на територију друге државе чланице, на вас се примењује Директива ЕУ бр. 883/2004.

Пример: Држављанин Републике Србије има редовно регулисан боравак у Мађарској и тамо је запослен. Након тога га његов послодавац упути на територију Словачке Републике. У овом случају надлежни мађарски носилац, код којег је осигуран, издаје му преносан документ А1, који потврђује да лице потпада под мађарске правне прописе.

У сврху овог упућивања морате поседовати документ А1, који издаје надлежни носилац / институција земље чланице ЕУ, из које сте упућени. Овај образац потврђује да је запослени у обавезном социјалном осигурању у држави из које је упућен и истим се запослени легитимише.

- ЗАПОШЉАВАЊЕ ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕКО АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДОВАЈЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ ИЛИ ПРЕКО АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАПОШЉАВАЊЕ

Уколико вас у Словачку Републику запошљава агенција за посредовање при запошљавању или упућује агенција за привремено запошљавање, морате радити минимално у таквим условима, у којима раде редовно (запослени у фирми) запослени радници код одређеног послодавца. То се односи нпр. на радно време, дневни, годишњи одмор или услове зараде.

Обавезе послодавца за смештај, превоз и исхрану привремено упућених радника из Републике Србије на територију Словачке Републике уређују правни прописи Републике Србије.

1. маја 2018. године у Словачкој Републици ступио је на снагу закон којим је установљено право запосленог из Републике Србије, којег упућује послодавац из Републике Србије или послодавац из друге државе чланице ЕУ, а који ће обављати посао у Словачкој Републици на основу уговора о упућивању од стране послодавца из Републике Србије или из друге државе чланице ЕУ, да му послодавац обезбеди смештај.

НА ШТА ИМАМ ПРАВО, АКО РАДИМ У СЛОВАЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ? - УГОВОР О РАДУ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О РАДУ

Уколико закључујете уговор о раду са трајним местом извршавања рада на територији Словачке Републике, препоручујемо вам да се договорите са послодавцем да ваш уговор о раду подлеже словачком правном систему. Уколико се о томе не договорите са послодавцем, у сваком случају ће се на вас односити већина одредби Правилнíка о раду Словачке Републике, између којих пре свега члан 85, члан 91, члан 92, члан 93, члан 100 до члана 117, члан 118 до члана 135 и члан 152:

- Радно време, које представља највише 40 сати недељно (у просеку).

- Пауза на раду - уколико је радно време дуже од шест сати, обавезна је пауза у трајању 30 минута.

- Непрекидан дневни одмор представља минимално 12 узастопних сати у току 24 сати између краја једног и почетка другог дневног радног времена.

- Непрекидан одмор у недељи је нпр. једанпут недељно током два узастопна дана непрекиданог одмора, који падају у суботу и недељу или у недељу и понедељак.

- Основица за обрачун годишњег одмора представља најмање четири недеље.

- Минимална зарада у 2018. години је 2,759 €/сат, тј. 480€ месечно.

- Послодавац је обавезан обезбедити исхрану, и доприносе за исхрану (у своти најмање 55 % од цене јела, највише ипак за сваки оброк до своте 55 %).

- СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ УКЉУЧУЈУЋИ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Обавезни доприноси:

1. социјално осигурање, из којег се обезбеђује:

а) право на новчану надокнаду за време боловања и осигурање за случај незапослености или смањења прихода од зараде и за обезбеђење прихода због привремене неспособности за рад, трудноће и материнства,

б) пензијско осигурање, и то

            б1. старосно пензијско осигурање и осигурање за обезбеђење примања у старости и за случај смрти, 

        б2. инвалидско осигурање, као и осигурање за случај умањења радне способности, односно обављања посла као последице дуготрајно неповољног здравственог стања осигураника и за случај смрти 

ц) осигурање од повреда на раду, као осигурање за случај нарушеног здравља или смрти као последице повреде на раду, службене повреде (даље само „повреда на раду“) и професионалне болести (плаћа само послодавац),

д) осигурање за случај незапослености, као осигурање за случај губитка прихода запосленог због незапослености и за обезбеђење прихода у случају незапослености. Давање се исплаћује најдуже 6 месеци. У обрачуну висине накнаде за случај незапослености, примењују се словачки правни прописи. Ближе информације су наведене на wеб страници Завода за социјално осигурање (хттп://www.соцпоист.ск/вдок_симпле-заклад- не-информацие-к-змлуве-медзи-словенскоу-републикоу-а-срб- скоу-републикоу-/1550с55857ц)

2. здраствено осигурање, из којег се надокнађује здравствена нега, амбулантна нега, институционална и медицинска нега.

О ЧЕМУ ТРЕБА ВОДИТИ РАЧУНА И НА ШТА ТРЕБА ПОСЕБНО ПРИПАЗИТИ?

Ако радите у Словачкој Републици, битно је да имате важећи уговор о раду и да послодавац за вас уплаћује социјално и здравствено осигурање. Уколико обављате посао без уговора о раду и послодавац за вас не плаћа обавезно осигурање, радите у Словачкој Републици илегално, односно незаконито. За овакав рад може бити кажњен не само ваш послодавац него и ви. Словачки инспектори рада за овај прекршај вас могу казнити казном до висине 331 евра.

КОМЕ СЕ МОГУ ОБРАТИТИ АКО МИ ЈЕ ПОТРЕБНА ПОМОЋ?

У случају да сматрате да ваш послодавац не испуњава обавезе из закљученог уговора о раду или прописа о раду, можете поднети захтев словачкој инспекцији рада. (Национални инспекторат рада; www.safework.gov.sk) Можете се обратити синдикатима у предузећу где радите, или надлежном општинском суду.

Корисни линкови:

Министарство за рад, социјална питања и породицу Словачке Републике www.employment.gov.sk
Завод за социјално осигурање www.socpoist.sk
Национална служба за запошљавање, социјална питања и породицу www.upsvar.sk
Национални инспекторат рада www.safework.gov.sk
Заводи за здраствено осигурање:  
Вшеобецна здравотна поистовња www.vszp.sk
Довера www.dovera.sk
Унион www.union.sk
Амбасада Словачке Републике у Београду www.mzv.sk/web/belehrad
Амбасада Републике Србије у Братислави www.bratislava.mfa.rs

 


Верзија за штампу
Вести
Прослава Дана државности Републике Србије
Успешна промоција Београда и Србије на 25. Међународном сајму туризма „ITF SLOVAKIATOUR 2019“
Одлука Владе Републике Србије о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Федерације Св. Китс и Невис и Републике Палау
Изложба ,,Верност за верност – Тренчин и Крагујевац’’ у Амбасади Републике Србије у Братислави
Изложба радова из колекције Галерије 73 у Писторијевој палати у Братислави
Посета Ане Брнабић председника Владе Републике Србије Словачкој Републици, 11. децембра 2018. године
Промоција књиге „Словачка наивна ликовна уметност у Србији, Етнолошко-антрополошка студија израза идентитета“ и отварање изложбе наивних сликарки из Ковачице у Народној банци Словачке
Обележавање Дана примирја у Првом светском рату
Представљање српских писаца на Међународном сајму књига у Братислави
Амбасадор М. Бабић разговарао са Д. Чапловичем, послаником и председником Посланичке групе пријатељства са Србијом
Амбасадор М. Бабић се састао са Р. Рашијем, потпредседником Владе Словачке
Изложба српских наивних уметница на Филозофском факултету у Нитри
Обележавање стогодишњице краја Првог светског рата, Братислава – Петржалка
Састанак амбасадора М. Бабића са државним секретаром Министарства животне средине Н. Курилом
Укинуте визе за држављане Антигве и Барбуда, Гренада, Комонвелт Доминика и Тринидад и Тобага
Обележена годишњица страдања цивила и војника у Логору Велики Међер и војничком гробљу Петржалка у Словачкој
Посета ДС Н. Стевановића Словачкој: Србија унапређује економску и политичку сарадњу са Словачком
Презентација књиге "Дечак из грашка"
Одлука Владе Исламске Републике Иран о стављању ван снаге безвизног режима за држављане Републике Србије, носиоце обичних пасоша
Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане ИР Иран, носиоце обичних пасоша
Посета српском гробљу у Великом Међеру
Посета Заштитника грађана г. Зорана Пашалића Словачкој и Амбасади Р. Србије у Братислави
Амбасадор М. Бабић је имао састанак са бившим председником Словачке И. Гашпаровичем
Амбасадор М. Бабић је одао пошту жртвама холокауста
Амбасадор М. Бабић је обишао мост Слободе и сусрео се са његовим идејним творцем инжењером и архитектом М.Белачком и главним техничарем К.Конечним
Успостављање сарадње између Универзитета Константина Филозофа у Нитри и српских образовних институција
Амбасаду Србије је посетила делегација иницијатора за постављање споменика Н. Тесле у Братислави и М.Р. Штефаника у Београду
Бивши председник Словачке Р. Шустер у посети Амбасади Србије
Централна манифестација посвећена обележавању 74. годишњице од почетка Словачког народног устанка у Бањској Бистрици, 29. августа 2018. године
Обележавање 74. годишњице Словачког народног устанка у Братислави, 27. август 2018. године
Обележавање 74. годишњице словачког народног устанка у Тренчинском самоуправном региону, 25. август 2018. године
Амбасада Републике Србије је учествовала на хуманитарном такмичењу традиционалних супа и чорби које је одржано у Трнави
Туристичка промоција Србије, Војводине, Београда, Новог Сада и Ниша у Братислави и Мартину, од 9. до 12. јула 2018. године
Изложба о резултатима сарадње Кина + 16 земаља централне и источне Европе
Предаја акредитивних писама амбасадора Србије проф. др М. Бабића председнику Словачке А. Киски
Билатералне консултације конзуларних служби Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних и европских послова Словачке Републике, Братислава, 14. јун 2018. године
Посета председника Народне скупштине Словачке Републике А. Данка Републици Србији, 6. и 7. јуна 2018.
Историјско обраћање Андреја Данка председника Народне скупштине Словачке Републике у Народној скупштини Републике Србије, 7. јуна 2018. године
Додељивање почасног доктората проф. др Џозефу Вангу на Универзитету Коменски у Братислави
Обележавање стогодишњице страдања словачких војника током Првог светског рата у Крагујевцу, Тренчин, 7. јун 2018. године
Одржано 8. заседање Мешовитог комитета за економску сарадњу између Републике Србије и Словачке Републике, 4. и 5. јуна 2018. године у Братислави
УКИНУТЕ ВИЗЕ ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ БУРУНДИ
УКИНУТЕ ВИЗЕ ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ АЗЕРБЕЈЏАН, НОСИОЦЕ ОБИЧНИХ ПАСОША
Изложба словачког наивног сликарства из Србије у седишту УН у Њујорку
Промоција књиге „Евангелистичка црква Словака у Србији“, 13. мај 2018. у Братислави
ДАНИ СТАРЕ ПАЗОВЕ У БРАТИСЛАВИ 2018, 11. – 12. МАЈA 2018.
Обележавање Дана победе и 73 године од окончања Другог светског рата
Обележавање Дана победе над фашизмом
Обележавање 99. годишњице погибије генерала др Милана Растислава Штефаника
Изложба слика мајстора наивног сликарства из Ковачице у Братислави
Обележавање 99. годишњице погибије генерала др Милана Растислава Штефаника
Предаја копија акредитивних писама амбасадора Републике Србије проф. др Момчила Бабића државном секретару у Министарству иностраних и европских послова Републике Словачке Лукашу Паризеку
Обавештење о ступању на снагу Закона о допунама Закона о држављанству Републике Србије и Закона о јединственом матичном броју грађана, 3. мај 2018. године
Информација о новој платформи за праћење програма јавног медијског сервиса Радио-телевизије Србије, 19. март 2018. године
Одлука Владе Ст. Винсента и Гренадина о укидању виза за држављане Републике Србије, носиоце свих пасоша, 13. март 2018. године
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Грузију, носиоце обичних пасоша, 13. март 2018. године
Одлука Владе Републике Колумбије о укидању виза за држављане Републике Србије, носиоце свих пасоша, 13. март 2018. године
Опроштајни пријем амбасадора Републике Србије Шанија Дермакуа код прве државне секретарке у Министарству финансија Словачке Републике Дане Меагер, Братислава, 16. фебруар 2018. године
Опроштајни пријем амбасадора Републике Србије Шанија Дермакуа код државног секретара у Министарству иностраних и европских послова Словачке Републике Лукаша Паризека, Братислава, 15 фебруар 2018. године
Министар одбране СР Петер Гајдош разговарао са српским амбасадором Шанијем Дермакуом Братислава, 13. фебруар 2018. године
Пријем поводом Дана државности Р. Србије Братислава, 12. фебруар 2018. године
Информација о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Комонвелта Бахами, Барбадоса, Јамајке, Светог Винсента и Гренадина, Републике Парагвај и Републике Колумбије
Опроштајни сусрет амбасадора Ш. Дермакуа са министром рада, социјалних питања и породице Словачке Јаном Рихтером, 7. фебруар 2018. године
Отварање самосталне изложбе Павела Хајке Братислава, 6. фебруар 2018. године
Отварање изложбе академског сликара Михала Ђуровке у галерији Универзитетске библиотеке у Братислави, 5. фебруар 2018. године
Информација о условима запошљавања држављана Републике Србије у Словачкој Републици
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Гватемале, носиоце дипломатских и службених пасоша
24. Међународни сајам туризма у Словачкој – ITF SLOVAKIATOUR Братислава, 25-28. јануар 2018. године
Отварање Конзулата Републике Србије у граду Мартину на челу са почасним конзулом др Мојмиром Врликом, 22. јануар 2018. године
Отварање ретроспективне изложбе Јана Бачура „Степенице живота“ у Братислави 15. јануара 2018. године
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Суринам, носиоце свих пасоша
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Гвинеје Бисао, носиоце свих пасоша
Информација о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Индије, носиоце обичних пасоша
Информација о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Исламске Републике Иран, носиоце обичних пасоша
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Индонезије за носиоце обичних пасоша
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Тајланд о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша – ступање на снагу
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша – ступање на снагу
Информација о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Индије, носиоце обичних пасоша
Информација о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Исламске Републике Иран, носиоце обичних пасоша
ДАН СЕЋАЊА НА ПРОГНАНЕ И СТРАДАЛЕ У ВОЈНО-ПОЛИЦИЈСКОЈ АКЦИЈИ „ОЛУЈА"
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о сарадњи у области одбране
ОГЛАС ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЦИЉУ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ – ОТУЂЕЊА ДИПЛОМАТСКЕ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ У ЊУЈОРКУ (СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ), ТОКИЈУ (ЈАПАН), БОНУ (НЕМАЧКА) И БЕРНУ (ШВАЈЦАРСКА)
Одлука Владе Републике Србије о уласку без виза носиоца страних путних исправа
Архива вести